Next 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
                                                       ชุดวิชา : สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต - สปช. (เดิม)
         
  015 รอบรู้สังคมสร้างสมชีวิต ชุดที่ 1 021 ท่องความรู้สู่สังคม
  016 รอบรู้สังคมสร้างสมชีวิต ชุดที่ 2 022 ท่องแดนวิทยาศาสตร
  017 รอบรู้สังคมสร้างสมชีวิต ชุดที่ 3  
  018 รอบรู้สังคมสร้างสมชีวิต ชุดที่ 4  
  019 รอบรู้สังคมสร้างสมชีวิต ชุดที่ 5  
  020 รอบรู้สังคมสร้างสมชีวิต ชุดที่ 6
     

รอบรู้สังคมสร้างสมชีวิต ชุดที่ 1 - 6

  เน้นทักษะกระบวนการสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักถึงบทบาท
         ของตัวเองในสังคม และสิ่งแวดล้อมรอบตัว CD-ROM แต่ละชุดประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
       
     015 รอบรู้สังคมสร้างสมชีวิต ชุดที่ 1
        สิ่งมีชีวิต
  1. ตัวเรา : ร่างกายของเรา, การเลือกรับประทานอาหาร, การช่วยเหลือตนเอง, การดูแลป้องกัน
          ตนเอง, เกมทดสอบ
  2. พืช : ที่อยู่ของพืช, ส่วนประกอบของพืช, ประโยชน์ของพืช, เกมทดสอบ
  3. สัตว์ : ที่อยู่อาศัย, อาหารของสัตว์, การขยายพันธุ์ของสัตว์, การเคลื่อนที่, ประโยชน์ของสัตว์
         ที่มีต่อมนุษย์, เกมทดสอบ
      ชีวิตในบ้าน    
  1. บ้านของเรา
  2. สมาชิกในบ้าน
  3. หน้าที่ของคนในบ้าน
  เกมทดสอบ
      สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา
  1. โรงเรียนของเรา : บุคคลในโรงเรียน, ชีวิตในโรงเรียน, มารยาทของไทย, เกมทดสอบ
  2. ชุมชนของเรา : สถานที่สำคัญในชุมชน, การสื่อสาร และคมนาคม, การรักษาสิ่งแวดล้อม,
         เกมทดสอบ
  3. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ : เปลือกโลก, ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว, มนุษย์กับ
        สิ่งแวดล้อม, เกมทดสอบ
      ชาติไทย
  1. ชาติไทยของเรา : คนไทย, ธงชาติ และเพลงชาติไทย, เกมทดสอบ
  2. พระพุทธศาสนา : ความสำคัญของพุทธศาสนา, พระรัตนตรัย, พุทธประวัติ, เกมทดสอบ
  3. พระมหากษัตริย์ : พระราชประวัติ, พระราชกรณียกิจ, เพลงสรรเสริญพระบารมี, เกมทดสอบ
       ข่าว เหตุการณ์ และวันสำคัญ
  1. ข่าวและเหตุการณ์ : เกมทดสอบ
  2. วันสำคัญ : เกมทดสอบ

Go Top
 
     016 รอบรู้สังคมสร้างสมชีวิต ชุดที่ 2
        สิ่งมีชีวิต
  1. ตัวเรา : ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์, การเลือกรับประทานอาหาร, การรักษาความสะอาด
        ร่างกาย, การระมัดระวังอุบัติเหตุ
  2. พืช : การเจริญเติบโตของพืช, เมล็ดพืช, ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของพืช
  3. สัตว์ : การขยายพันธุ์, แหล่งที่วางไข่, การเจริญเติบโต
  เกมทดสอบ
      ชีวิตในบ้าน
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง
  2. วันพ่อ – วันแม
  3. หน้าที่ และความรับผิดชอบ
  เกมทดสอบ
       สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา
  1. โรงเรียนของเรา : การดูแลความสะอาดของโรงเรียน, ความสำคัญของโรงเรียน,
         ระเบียบข้อบังคับ
  2. ชุมชนของเรา : ความสัมพันธ์ของบุคคลในชุมชน, ความปลอดภัยในชุมชน
  3. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ : เปลือกโลก, ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ, ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
         ดวงดาว, มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
  เกมทดสอบ
      ชาติไทย
  1. ชาติไทยของเรา : การตั้งถิ่นฐาน, คนไทย, ธงชาติ และเพลงชาติไทย
  2. พระพุทธศาสนา : พุทธประวัติ, พระสงฆ์ และการปฏิบัติต่อพระสงฆ์, การปฏิบัติตนเมื่อไปวัด
  3. พระมหากษัตริย์ : พระราชประวัติ, พระราชกรณียกิจ, เพลงสรรเสริญพระบารม
  เกมทดสอบ
       ข่าว เหตุการณ์ และวันสำคัญ
  1. ข่าวและเหตุการณ์
  2. วันสำคัญ : เกี่ยวกับชาติ, เกี่ยวกับศาสนา, เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์, เกี่ยวกับประเพณีไทย
  เกมทดสอบ

Go Top
 
     017 รอบรู้สังคมสร้างสมชีวิต ชุดที่ 3
        สิ่งมีชีวิต
  1. ตัวเรา : อวัยวะที่สำคัญในร่างกาย, การปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ
  2. พืช : ส่วนประกอบของพืช, การจำแนกพืช, ประโยชน์ของพืช
  3. สัตว์ : การดำรงชีวิตของสัตว์ในธรรมชาติ, ความสัมพันธ์ของคน พืช สัตว์, การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
  เกมทดสอบ
        ชีวิตในบ้าน
  1. การเจ็บป่วยภายในบ้าน
  2. การใช้จ่ายส่วนตัว
  3. การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน
  4. มารยาทในบ้าน
  เกมทดสอบ
        สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา
  1. จังหวัดของเรา
  2. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ : ดิน, น้ำ, อากาศ
  เกมทดสอบ
        ชาติไทย
  1. ชาติไทย : สภาพทางภูมิศาสตร์, พลเมือง และศาสนา, ประวัติศาสตร์สุโขทัย
  2. พระพุทธศาสนา
  3. พระมหากษัตริย์
  เกมทดสอบ
       การทำมาหากิน
  1. อาชีพของคนไทย
  2. การจัดตั้งสหกรณ์
  เกมทดสอบ
       พลังงานและสารเคมี
  1. พลังงาน : ความร้อนและแสงสว่าง, เสียง, แสง
  2. สารเคมี : สารเคมีที่ใช้ในการบริโภค, การถนอมอาหาร, สารปราบแมลง
  เกมทดสอบ
     จักรวาลและอวกาศ
  1. ระบบสุริยะ
  2. ดวงดาว
  เกมทดสอบ
     ข่าว เหตุการณ์และวันสำคัญ
  1. ข่าวและเหตุการณ์
  2. วันสำคัญ
  เกมทดสอบ

Go Top
 
      018 รอบรู้สังคมสร้างสมชีวิต ชุดที่ 4
       สิ่งมีชีวิต
  1. ตัวเรา : การปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ, การป้องกันรักษาโรคและการใช้ยา, การเสริมสร้าง
          บุคลิกภาพ
  2. พืช : หน้าที่ของส่วนประกอบของพืช, การจำแนกพืช, ประโยชน์ของพืช และการดูแลรักษา
  3. สัตว์ : ประเภทของสัตว์, ประโยชน์ของสัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า, การอนุรักษ์ และสงวนพันธุ์สัตว
  เกมทดสอบ
       ชีวิตในบ้าน
  1. มารยาทในบ้าน
  2. การจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ : บริเวณบ้าน, ของใช้ส่วนตัว,เครื่องใช้ในบ้าน
  3. การเจ็บป่วยภายในบ้าน
  เกมทดสอบ
      สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา
  1. ชุมชนของเรา : จังหวัดของเรา, มรดกทางวัฒนธรรม
  2. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ : น้ำ, อากาศ, ดิน
  เกมทดสอบ
      ชาติไทย
  1. ชาติไทยในปัจจุบัน : สภาพทางภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์สุโขทัย,ศาสนาในประเทศไทย
  2. พระมหากษัตริย์ : บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต, บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย
         องค์ปัจจุบัน
  3. พระพุทธศาสนา : พุทธประวัติ, การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์, หน้าที่ชาวพุทธ
  เกมทดสอบ
      การทำมาหากิน
  1. อาชีพของคนไทย : กสิกรรม, การเลี้ยงสัตว์, การประมง, หัตถกรรม และอุตสาหกรรม,
         การบริการ, ค้าขายแลกเปลี่ยน
  2. การรวมกลุ่มสหกรณ์
  เกมทดสอบ
        พลังงาน และสารเคมี
  1. พลังงาน : ความร้อนและแสงสว่าง, เสียง, แสง, เครื่องผ่อนแรง
  2. สารเคมี : เชื้อเพลิงและการถนอมอาหาร, สารเคมีกำจัดศัตรูพืช, ยาฆ่าเชื้อโรค
  เกมทดสอบ
       จักรวาลและอวกาศ
  1. ระบบสุริยะจักรวาล
  2. อวกาศ
  เกมทดสอบ
      ข่าว เหตุการณ์ และวันสำคัญ
  1. ข่าว และเหตุการณ์ : แหล่งข่าวประเภทต่างๆ
  2. วันสำคัญ
  เกมทดสอบ

Go Top
 
      019 รอบรู้สังคมสร้างสมชีวิต ชุดที่ 5
        สิ่งมีชีวิต
  1. ตัวเรา : การป้องกัน และรักษาอวัยวะภายใน, วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง, สารอาหารกับความต้องการ
            ของมนุษย์, การป้องกันโรค
  2. พืช : การจำแนกพืช, การขยายพันธุ์พืช, การสังเคราะห์แสง
  3. สัตว์ : ประเภทของสัตว์, การทรงตัว และการเคลื่อนที่ของสัตว์
  เกมทดสอบ
       ชีวิตในบ้าน
  1. หน้าที่ และความรับผิดชอบ
  2. ความสุขในครอบครัว
  3. การใช้เวลาว่างพัฒนาร่างกาย : พัฒนาปัญญา, พัฒนาจิตใจ, พัฒนาสังคม, เพิ่มพูนรายได
  เกมทดสอบ
       สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา
  1. ชุมชน : ชุมชนเมือง, ชุมชนชนบท
  2. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ : ดิน, น้ำ, ป่าไม้
  เกมทดสอบ
       ชาติไทย
  1. ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา : ความเจริญรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยา, การเสียกรุง และ
          การกอบกู้เอกราช
  2. ศิลปวัฒนธรรม : โบราณสถาน, โบราณวัตถุ, ปูชนียสถาน,ปูชนียวัตถุ, วัฒนธรรม
  3. สิทธิ และหน้าที่ของประชาชนชาวไทย : กลุ่มคนในชุมชน, สิทธิ และหน้าที่
  4. พุทธศาสนา : พุทธประวัติ, วัด และพระสงฆ์
  เกมทดสอบ
       การทำมาหากิน
  1. เกษตรกรรม : ประมง, เพาะปลูก, เลี้ยงสัตว์
  2. หัตถกรรม และอุตสาหกรรม : หัตถกรรม, อุตสาหกรรม
  3. การค้า และการบริการ : การค้าขาย, การบริการ
  4. การรวมกลุ่ม และสหกรณ
  5. การบริโภค : การใช้จ่ายอย่างประหยัด, ข้อดี และข้อเสียของระบบผ่อนส่งสินค้า
  6. อาชีพใช้แรงงาน : การย้ายถิ่น, กฎหมายแรงงาน
  เกมทดสอบ
       พลังงานและสารเคมี
  1. ความร้อนและสสาร : สมบัติของสสาร, ความร้อนกับสสาร, สถานะของสสาร
  2. แสง : คุณสมบัติของแสง, เลนส์ และตากับการมองเห็น
  3. ไฟฟ้า : ไฟฟ้าสถิตย์, ไฟฟ้ากระแส
  4. สารเคมี : สารกันบูด, ดินประสิว, สีผสมอาหาร
  5. แรง แรงดัน ความกดดัน : แรงดันอากาศ, แรงดันไอน้ำ
  เกมทดสอบ
       จักรวาล และอวกาศ
  1. ปรากฏการณ์จากดวงจันทร
  2. วัตถุในจักรวาลและอวกาศ : ดาวเคราะห์, ดาวหาง และดาวตก, กลุ่มดาวจักรราศี
  เกมทดสอบ
      ประเทศเพื่อนบ้าน
  1. ประเทศสหภาพพม่า
  2. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  3. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  4. กัมพูชาประชาธิปไตย
  5. สหพันธ์มาเลเซีย
  เกมทดสอบ
      ประชากรศึกษา
  1. องค์ประกอบของประชากร : องค์ประกอบด้านอายุ และเพศ,องค์ประกอบด้านสถานภาพ
          การสมรส, องค์ประกอบด้านการศึกษา, องค์ประกอบด้านอาชีพและรายได้
  2. การเปลี่ยนแปลงประชากร : การเกิด, การตาย, การย้ายถิ่น
  3. ปัญหาการเพิ่มของประชากร : ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านการศึกษา, ด้านสิ่งแวดล้อม
  เกมทดสอบ
      การเมืองการปกครอง
  1. การปกครองระบอบประชาธิปไตย : ประชาธิปไตย, สิทธิ, เสรีภาพ, ความเสมอภาค, กฎเกณฑ
  2. การปกครองระดับท้องถิ่น : สภาตำบล, สภาเทศบาล, สภาจังหวัด
  3. การปกครองประเทศ : อำนาจอธิปไตย, อำนาจรัฐธรรมนูญ
  เกมทดสอบ
        ข่าว เหตุการณ์ และวันสำคัญ
  1. การสื่อสารในปัจจุบัน
  2. ข่าวและเหตุการณ
  3. วันสำคัญ
  เกมทดสอบ

Go Top
 
      020 รอบรู้สังคมสร้างสมชีวิต ชุดที่ 6
       สิ่งมีชีวิต
  1. ตัวเรา : ระบบการทำงานของอวัยวะภายใน, วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง, การปฏิบัติตนใน
         การรับประทานอาหาร, อุบัติเหตุ และการปฐมพยาบาล
  2. พืช : ลักษณะของพืชดอก, การสืบพันธุ์ของพืชดอก, การแพร่พันธุ์ของพืชไม่มีดอก
  3. สัตว์ : การสืบพันธุ์ของสัตว์, การขยายพันธุ์สัตว์
  เกมทดสอบ
       ชีวิตในบ้าน
  1. ครอบครัวมีสุข
  2. ความสำคัญของครอบครัวที่มีต่อสังคม : การสร้างระเบียบวินัยให้ตนเอง, ฝึกฝนตนเองให้รู้จัก
          ประหยัด เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ส่งเสริมสุขภาพของคนในครอบครัว
  เกมทดสอบ
       สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา
  1. สิ่งแวดล้อมทางสังคม : ชุมชนเมือง, ชุมชนชนบท
  2. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ : หินและทราย, แร่ธาตุ, ชีวบริเวณ และระบบนิเวศ
  เกมทดสอบ
      ชาติไทย
  1. ชาติไทย : กรุงรัตนโกสินทร์, บุคคลสำคัญ
  2. ศิลปวัฒนธรรม : โบราณสถาน, โบราณวัตถุ, ปูชนียสถาน, ปูชนียวัตถุ
  3. พระพุทธศาสนา : พุทธประวัติ, ประวัติพุทธสาวก
  เกมทดสอบ
      การทำมาหากิน
  1. การพัฒนาอาชีพ
  2. การรวมกลุ่ม และสหกรณ
  เกมทดสอบ
       พลังงานและสารเคมี
  1. พลังงาน : ความร้อน และสสาร, แสง, ไฟฟ้า
  2. แรง แรงดัน ความกดดัน : ความกดดันอากาศ และผลกระทบต่อความดันอากาศ,
          ความชื้นของอากาศ
  3. สารเคมี : สารเคมีที่ใช้ใส่อาหาร, สารเคมีฆ่าแมลง และกำจัดศัตรูพืช
  เกมทดสอบ
        จักรวาลและอวกาศ
  1. จักรวาล : ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบสุริยะ
  2. อวกาศ : ยานอวกาศ, ดาวเทียม
  เกมทดสอบ
       ประเทศเพื่อนบ้าน
  1. ญี่ปุ่น
  2. สาธารณรัฐอินโดเนเซีย
  3. อินเดีย
  4. สาธารณรัฐประชาชนจีน
  5. สาธารณรัฐสิงคโปร์
  6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส
  เกมทดสอบ
        ประชากรศึกษา
  1. การเปลี่ยนแปลงประชากร : สาเหตุการเปลี่ยนแปลงประชากร
  2. ปัญหา และการแก้ไขการเพิ่มขึ้นของประชากร : ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ
  เกมทดสอบ
         การเมืองและการปกครอง
  1. การปกครองระบอบประชาธิปไตย
  2. โครงสร้างการปกครองของไทย : นิติบัญญัติ , บริหาร, ตุลาการ
  เกมทดสอบ
        ข่าว เหตุการณ์ และวันสำคัญ
  1. ข่าว และเหตุการณ์
  2. การสื่อสารในปัจจุบัน
  3. วันสำคัญ
  เกมทดสอบ

Go Top
 

      021 ท่องความรู้สู่สังคม
  มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
          ตามสิทธิหน้าที่ มารยาททางสังคม และการมีวินัยต่อตนเอง ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
      สิ่งมีชีวิต
  1. การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร
  2. การป้องกันรักษาอวัยวะภายนอก
  3. การป้องกันรักษาโรค
  4. การใช้ยาสามัญประจำบ้าน
       ชีวิตในบ้าน
  1. มารยาทในบ้านที่ควรปฏิบัติ
  2. การจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ
  3. เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
  4. เครื่องใช้ในบ้าน
  5. การเจ็บป่วยภายในบ้าน
       สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา
  1. จังหวัดของเรา
  2. รายได้ของประชากรในชุมชน
  3. การเพิ่มและการลดของประชากรในท้องถิ่น
  4. โบราณสถาน โบราณวัตถุ และมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
       ชาติไทย
  1. ชาติไทยในปัจจุบัน
  2. พระมหากษัตริย์กับสังคมไทย
  3. พระพุทธศาสนา
  4. ประวัติศาสตร์สุโขทัย
  5. ศาสนาในประเทศไทย
       การทำมาหากิน
  1. การทำนา
  2. การทำไร่
  3. การเลี้ยงสัตว์
  4. การประมง
  5. การค้าขายแลกเปลี่ยน
  6. การบริการ
  7. หัตถกรรม และอุตสาหกรรม
  8. การรวมกลุ่ม และสหกรณ์
       ข่าว เหตุการณ์ และวันสำคัญ
  1. ข่าว และเหตุการณ์
  2. วันสำคัญ
       แบบทดสอบรวม 100 ข้อ

Go Top
 

      022 ท่องแดนวิทยาศาสตร์
  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ในระดับเบื้องต้น นำเสนอเนื้อหาด้วยการ์ตูน
           และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้
          ดังนี้
      รอบรู้เรื่องพืช
  1. หน้าที่ และส่วนประกอบของพืช : ใบ, เมล็ด, ดอก, ผล, ลำต้น, ราก
  2. การจำแนกพืช : พืชมีดอก, พืชไม่มีดอก
  3. การดูแลรักษาพืช : การปลูกต้นไม้, ไม่ตัดไม้ทำลายป่า,ช่วยกันดูแลต้นไม้, ไม่เด็ดดอกไม
  แบบฝึกหัด
      สัตว์น่ารู้
  1. ประเภทของสัตว์ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง, สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
  2. ประโยชน์ของสัตว
  3. การอนุรักษ์สัตว์ : การอนุรักษ์และสงวนพันธุ์สัตว์, ผลเสียของการทำลายสัตว
  4. สัตว์ป่าสงวน : สัตว์ป่าคุ้มครอง, สัตว์ป่าสงวน
  แบบฝึกหัด
     เรื่องน่ารู้ของสารเคมี
  1. สารเคมีกำจัดศัตรูพืช : อันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
  2. ยาฆ่าเชื้อโรค : ยาฆ่าเชื้อชนิดต่างๆ
  แบบฝึกหัด
      การถนอมอาหาร
  1. การถนอมอาหาร : การแช่เย็น, การตากแห้ง, การทำเค็ม, การใช้ความร้อน, การหมักดอง
  2. ประโยชน์ของการถนอมอาหาร
  3. การตรวจสอบอาหารที่ผ่านการถนอม : สภาพของภาชนะบรรจุ, สภาพของอาหาร,
         ลักษณะน้ำที่ใช้ดองอาหาร
  แบบฝึกหัด
      พลังงานรอบตัว
  1. แรง : แรงที่เกิดจากธรรมชาติ, แรงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์, เครื่องกลผ่อนแรง
  2. เสียง : แหล่งกำเนิดเสียง, เสียงเดินทางผ่านตัวกลาง, หูกับการได้ยิน
  3. แหล่งพลังงานความร้อน และแสงสว่าง : พลังงานแสงอาทิตย์, ไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้า,
       การเสียดสี, การเผาไหม
  4. ประโยชน์ และโทษของพลังงาน : ประโยชน์ และโทษของพลังงานความร้อน และแสงสว่าง,
        ประโยชน์ และโทษของเสียง, ประโยชน์ และโทษของแรงโน้มถ่วง 
  แบบฝึกหัด
      ท่องอวกาศ
  1. ปรากฏการณ์บนโลก : การเกิดข้างขึ้นข้างแรม, การเกิดกลางวันกลางคืน, การเกิดฤดูกาล,
        การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง
  2. จักรวาล : โลก, ดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์
  3. อวกาศ : การสำรวจอวกาศ, ความเจริญก้าวหน้าของการศึกษาอวกาศ, สภาพทั่วไปของอวกาศ
  แบบฝึกหัด
      แบบทดสอบรวม 100 ข้อ

Go Top       Back        Home       Next