Next 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
                                                            ชุดวิชา : สร้างเสริมลักษณะนิสัย - สลน. (เดิม)
         
  023 เด็กไทยนิสัยดี        
  024 จริยธรรมประจำใจ   
   

     023 เด็กไทยนิสัยดี  
  นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบเกม แบบฝึกหัด บทเพลง และเสียงบรรยายเพื่อฝึกสร้างเรื่องราวจาก
          จินตนาการ ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
     มั่นใจในการเคลื่อนไหว    
  1. การเคลื่อนไหวร่างกายขณะนอน นั่ง ยืน
  2. การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเดิน วิ่ง กระโดด
  3. การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ
  4. การรวมวงเล่นเครื่องเคาะจังหวะ
  5. การละเล่นพื้นเมืองประกอบเพลง
     ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
  1. สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้น
  2. สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
  3. แบบฝึกระบายสี
     สนุกกับจินตนาการ
  1. เกมต่อภาพนกเอย นกน้อยน้อย
  2. เกมต่อภาพนิทานเรื่อง “กระต่ายกับดวงจันทร์”
  3. ฟังทำนองชาวเกาะ
  4. เกมต่อภาพผีเสื้อ และดอกไม้
  5. เกมต่อภาพนกทูแคน
  6. เกมต่อภาพไตรรงค์ธงไทย
  7. เกมต่อภาพดอกทานตะวัน
     พัฒนาความสามารถของตนเอง
  เกมฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกายให้สัมพันธ์กับอุปกรณ์
  1. กระโดดข้าม
  2. เดินเลียนแบบท่าเดินของปู
  3. การเหวี่ยง
  4. ออกกำลังกายส่วนแขน
  5. ก้มตัวขณะคลานลอด
  6. ออกกำลังกายเป็นหมู่คณะ
  7. การโยน
  8. การใช้กำลังแขนในการขว้าง
      ครอบครัวดีมีสุข
  1. ลักษณะของครอบครัวที่ดีและไม่ดี
  2. เกมกิจวัตรของเด็กดี : ตื่นนอนตอนเช้า, อาบน้ำ แปรงฟัน, แต่งตัว, รับประทานอาหารเช้า,
          ไปโรงเรียน ตั้งใจเรียนหนังสือ, กลับบ้าน ทำการบ้าน, เข้านอน
     โรงเรียนดีมีวินัย : แบบฝึกหัด 10 ข้อ
       หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  1. ห้องแห่งธรรม : ความเมตตากรุณาของพ่อแม่ที่มีต่อลูก, ครูเป็นผู้ให้ความรู้, มงคล, ฆราวาสธรรม,
         เบญจศีล, เบญจธรรม,โอวาท 3, อิทธิบาท 4, สังคหวัตถุ 4, ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  2. เกมเด็กดีควรทำ
     ศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย และพุทธศาสนา
  เกมจับคู่สัมพันธ์ พระรัตนตรัย (แก้วสามประการ) : พระพุทธ,พระธรรม, พระสงฆ์
      การบริหารจิตและเจริญปัญญา
  1. การเจริญสติ
  2. สมาธิภาวนา
  3. เกมจับคู่ผลไม้
      ศาสนพิธี : แบบฝึกหัดเลือกตอบ
  1. การไหว้พระ
  2. การกราบพระ
  3. การยืนไหว้ผู้ใหญ่
  4. การนั่งไหว้ผู้ใหญ่
  5. การกราบผู้ใหญ่
  6. การประเคน
      ลูกเสือ - เนตรนารี
  1. ประวัติลูกเสือสำรอง
  2. กฎของลูกเสือสำรอง
  3. คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง
  4. เพลงลูกเสือธีรราช
  5. การแต่งกายของลูกเสือสำรอง
  6. เพลงลูกเสือจับมือ
  7. ระเบียบแถวเบื้องต้น
  8. นิทานเมาคลี
  9. การทำความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวส์)
     ยุวกาชาด
  1. คำปฏิญาณตนของยุวกาชาด
  2. สัญลักษณ์กาชาด
  3. เมื่อได้รับคำสั่ง “ขวาหัน”
  4. เพลงมาร์ชยุวกาชาด
  5. เกมทำความสะอาดห้อง
  6. เกมเมนูจานเด็ด (อาหารหลัก 5 หมู่)

Go Top
       

     024 จริยธรรมประจำใจ
  นำเสนอเนื้อหาในลักษณะข้อคิดแฝงคติธรรม พร้อมเกม และระเบียนคำศัพท์ ประกอบด้วย
        หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
  1. ความเมตตากรุณา : การไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตของบุคคล และสัตว์, ความเมตตากรุณา
  2. ความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี : การไม่โลภ ไม่ขโมย, การไม่ละเมิดของรักของผู้อื่น,
        การรู้จักความพอดี
  3. ความซื่อสัตย์สุจริต : การไม่พูดปด, ความมีสัจจะ และความจริงใจ, ความซื่อสัตย์สุจริต
  4. การไม่ลองและเสพสิ่งเสพย์ติด : การไม่ลอง และเสพสิ่งเสพย์ติดให้โทษ
  5. ความเป็นผู้มีสติ : ความเป็นผู้มีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจ, ความเป็นผู้มี เหตุผล, การทำใจให้สงบ
        มีสมาธิ และมีอารมณ์แจ่มใส
  6. ความละอายและความเกรงกลัวต่อการทำชั่ว : ความละอายและเกรงกลัวต่อการทำชั่ว,
         ความกล้าหาญ และความเชื่อมั่นในตนเอง, การยอมรับความเปลี่ยนแปลง
  7. ความกตัญญูกตเวที : ความกตัญญูกตเวที, ความเป็นผู้มีวัฒนธรรม ปฏิบัติตามประเพณีนิยม,
        ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  8. ความขยันหมั่นเพียร : ความขยันหมั่นเพียร, ความอดทนอดกลั้น
  9. หลักธรรมสำหรับการอยู่ร่วมกัน : ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ, ความไม่เห็นแก่ตัว,
         ความมีน้ำใจเป็นธรรมไม่ลำเอียง, หลักธรรมสำหรับการอยู่ร่วมกัน, การแก้ไขข้อบกพร่องในการ ปฏิบัติทาง
        จริยธรรม
  10. ความรับผิดชอบ : ความประณีตละเอียดถี่ถ้วน, ความรับผิดชอบ, ความมีระเบียบวินัยและ
        การตรงต่อเวลา
  11. มารยาทในการเข้าสังคม : มารยาทและนิสัยส่วนบุคคล, มารยาทในการแสดงความเคารพ
  เกมจริยศึกษา
  ระเบียนคำศัพท์

Go Top         Back    Home    Next