ชุดการทดลองและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ [สสวท.]
Next 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
   
0 54 ไฟฟ้า : แผ่นที่ 1
064 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ : แผ่นที่ 1
055 ไฟฟ้า : แผ่นที่ 2
065 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ : แผ่นที่ 2
056 แสง : แผ่นที่ 1
066 ความร้อนและสสาร : แผ่นที่ 1
057 แสง : แผ่นที่ 2
067 ความร้อนและสสาร : แผ่นที่ 2
058 แรง แรงดัน ความดัน : แผ่นที่ 1
068 สารเคมี : แผ่นที่ 1
059 แรง แรงดัน ความดัน : แผ่นที่ 2
069 สารเคมี : แผ่นที่ 2
060 พืช : แผ่นที่ 1
070 จักรวาลและอวกาศ : แผ่นที่ 1
061 พืช : แผ่นที่ 2
071 จักรวาลและอวกาศ : แผ่นที่ 2
062 สัตว์น่ารู้ : แผ่นที่ 1
 
063 สัตว์น่ารู้ : แผ่นที่ 2
 
   

ชุดการทดลองและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ [สสวท.]

  ชุดการทดลอง และกิจกรรมวิทยาศาสตร์ผ่านการตรวจ และรับรองความถูกต้องทางวิชาการโดย
       สสวท. ใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) เน้นรูปแบบ
       ของวีดิทัศน์การทดลองเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากการทดลองจริง ฝึกทบทวนกิจกรรมการทดลองในรูปแบบ
       ของการทดลองเสมือน ศึกษาความหมายของคำจากรายการคำศัพท์ มีแบบทดสอบเพื่อทบทวน และประเมิน
       ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย CD-ROM 9 เรื่อง จำนวน 18 แผ่น CD-ROM แต่ละแผ่นประกอบ
        ด้วยหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
       
     054 ไฟฟ้า : แผ่นที่ 1 [สสวท.]
       ไฟฟ้าน่ารู้
  1.ไฟฟ้าสถิต
      ชนิดของประจุไฟฟ้า
      ความรู้เพิ่มเติม : การเกิดฟ้าแลบ, การเกิดฟ้าร้อง
  2.แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
      ประเภทของเซลล์ไฟฟ้าเคมี
      เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  3.วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
      กิจกรรม ลองทำดู หนูทำได้ ในรูปแบบวีดิทัศน์ และการทดลองเสมือนตามหัวข้อดังนี้
  1. การทดลองเรื่องไม้บรรทัดวิเศษ
  2. การทดลองเรื่องการเกิดประจุไฟฟ้า
  3. การทดลองเรื่องไฟฟ้าจากน้ำมะนาว
  4. การทดลองเรื่องไฟฟ้าจากไดนาโม
  5. การทดลองเรื่องต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
      อภิธานศัพท์
      ลับสมอง ลองปัญญา

Go Top
       
     055 ไฟฟ้า : แผ่นที่ 2 [สสวท.]
       ไฟฟ้าน่ารู้
  1. ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า : ตัวนำไฟฟ้า, ฉนวนไฟฟ้า
  2. แม่เหล็กไฟฟ้า
  3. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควรรู้จัก : สวิตช์, เต้าเสียบ เต้ารับ, สะพานไฟ และฟิวส์
  4. การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและการประหยัดไฟฟ้า
      กิจกรรม ลองทำดู หนูทำได้ นำเสนอการทดลองในรูปแบบวีดิทัศน์ และ การทดลองเสมือนตามหัวข้อดังนี้
  1. การทดลองเรื่องวัตถุใดเป็นตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า
  2. การทดลองเรื่องมาทำสวิตช์อย่างง่ายกันเถอะ
  3. การทดลองเรื่องมารู้จักเต้าเสียบและเต้ารับกันเถอะ
  4. การทดลองเรื่องฟิวส์มีสมบัติอย่างไร
  5. การทดลองเรื่องมาทำแม่เหล็กไฟฟ้ากันเถอะ
      อภิธานศัพท์
      ลับสมอง ลองปัญญา

Go Top
       
     056 แสง : แผ่นที่ 1 [สสวท.]
      แสงน่ารู้
  1. แสง : แหล่งกำเนิดแสง, การเคลื่อนที่ของแสง, รังสีของแสง, การมอง เห็นวัตถุ, การนำความรู้
    เรื่องวัตถุบังแสงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน,การเลือกวัสดุในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
  2. การสะท้อนของแสง : การสะท้อนของแสงที่ผิวราบ, กฎการสะท้อนของแสง, ประโยชน์ของ
    การสะท้อนแสงที่ผิวกระจกราบ
  3. การหักเหของแสง : การเคลื่อนที่ของแสงผ่านวัตถุต่างๆ, การมองวัตถุที่อยู่ในน้ำ, การหักเห
    ของแสง, ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหักเหของแสง
     กิจกรรม ลองทำดู หนูทำได้ นำเสนอการทดลองในรูปแบบวีดิทัศน์ และการทดลองเสมือนตามหัวข้อดังนี้
  1. การทดลองเรื่องแสงเคลื่อนที่อย่างไร
  2. การทดลองเรื่องมาช่วยกันแยกประเภทของวัตถุ
  3. การทดลองเรื่องการสะท้อนของแสง
  4. การทดลองเรื่องตัวสะท้อนและผิวโค้ง
  5. การทดลองเรื่องเรามองดินสอในน้ำเป็นอย่างไร
     อภิธานศัพท์
     ลับสมอง ลองปัญญา

Go Top
       
     057 แสง : แผ่นที่ 2 [สสวท.]
     แสงน่ารู้
  1. การหักเหของแสงผ่านเลนส์
    เลนส์ : ลักษณะของเลนส์นูนและเลนส์เว้า, ประโยชน์ของเลนส์
  2. แสงสีต่างๆ ที่ประกอบเป็นแสงอาทิตย์ : รุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไร, การทดลองการเกิดรุ้ง
  3. เงาและประโยชน์ของการเกิดเงา : การเกิดเงา, ประโยชน์จากเงา
  4. ดวงตา : ส่วนประกอบภายนอกดวงตา, ส่วนประกอบภายในดวงตา, สายตาปกติและสายตาผิดปกติ,
    การแก้ปัญหาสายตาสั้นและสายตายาว,ความสำคัญของตา, วิธีระวังรักษาตา
     กิจกรรม ลองทำดู หนูทำได้ นำเสนอการทดลองในรูปแบบวีดิทัศน์ และการทดลองเสมือนตามหัวข้อดังนี้
  1. การทดลองเรื่องเมื่อแสงผ่านเลนส์
  2. การทดลองเรื่องแยกสีของแสงอาทิตย์
  3. การทดลองเรื่องการเกิดรุ้ง
  4. การทดลองเรื่องการเกิดเงา
  5. การทดลองเรื่องตากับการมองเห็น
      อภิธานศัพท์
      ลับสมอง ลองปัญญา

Go Top
       
     058 แรง แรงดัน ความดัน : แผ่นที่ 1 [สสวท.]
     เรื่องน่ารู้
  1. อากาศรอบตัว : ส่วนประกอบที่สำคัญของอากาศ
  2. ความดันอากาศ : ชั้นบรรยากาศของโลก, ประโยชน์ของความดัน
     กิจกรรม ลองทำดู หนูทำได้ นำเสนอการทดลองในรูปแบบวีดิทัศน์ และการทดลองเสมือนตามหัวข้อ ดังนี้
  1. การทดลองเรื่องลูกโป่งยกน้ำหนัก
  2. การทดลองเรื่องอากาศเมื่อถูกบีบอัดจะเป็นอย่างไร
  3. การทดลองเรื่องขวดเป่าลูกโป่งได้จริงหรือ
  4. การทดลองเรื่องทำไมไข่จึงตกลงไปอยู่ในขวด
  5. การทดลองเรื่องน้ำพุเกิดได้อย่างไร
  6. การทดลองเรื่องจมๆ ลอยๆ
  7. การทดลองเรื่องรถความดันอากาศ
     อภิธานศัพท์
     ลับสมอง ลองปัญญา

Go Top
       
      059 แรง แรงดัน ความดัน : แผ่นที่ 2 [สสวท.]
      เรื่องน่ารู้  
  1.ลม
    การเกิดลม : ลมบก, ลมทะเล
    ลมมรสุม : ลมมรสุมฤดูร้อน, ลมมรสุมฤดูหนาว
    ทิศทางลม
    อัตราเร็วลม
    พายุหมุนเขตร้อน
    การเรียกชื่อพายุ
    ประโยชน์ของลม
  2.ความชื้นของอากาศ
    ไอน้ำในอากาศ
    เครื่องมือสำหรับวัดความชื้น
    เมฆ หมอก และฝน : การเกิดหมอก, การเกิดเมฆ, การวัดปริมาณน้ำฝน
      กิจกรรม ลองทำดู หนูทำได้ นำเสนอการทดลองในรูปแบบวีดิทัศน์ และการทดลองเสมือนตามหัวข้อดังนี้
  1. การทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของอากาศ
  2. การทดลองเรื่องดินและน้ำสิ่งไหนร้อนหรือเย็นเร็วกว่ากัน
  3. การทดลองเรื่องอัตราเร็วของลม
  4. การทดลองเรื่องการเกิดเมฆ หมอกและฝน
      อภิธานศัพท์
      ลับสมอง ลองปัญญา

Go Top
       
      060 พืช : แผ่นที่ 1 [สสวท.]
      พืชน่ารู้
  1. พืชสร้างอาหารได้อย่างไร : สารสีเขียวในพืช, การสร้างอาหารของพืช, พืชต้องการแสงหรือไม
  2. พืชสืบพันธุ์ได้อย่างไร : ส่วนประกอบของดอกไม้, การถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิ,
    การเกิดผลและเมล็ด, ประโยชน์ของการปฏิสนธิในพืช
     กิจกรรม ลองทำดู หนูทำได้ นำเสนอการทดลองในรูปแบบวีดิทัศน์ และการทดลองเสมือนตามหัวข้อดังนี้
  1. การทดลองเรื่องหาสารสีเขียวในใบไม้
  2. การทดลองเรื่องพืชสร้างอาหารที่ส่วนใด
  3. การทดลองเรื่องทดสอบอาหารในใบไม้
  4. การทดลองเรื่องการศึกษาส่วนประกอบของเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียของดอกแค
  5. การทดลองเรื่องละอองเรณูงอกได้อย่างไร
      อภิธานศัพท์
      ลับสมอง ลองปัญญา

Go Top
       
      061 พืช : แผ่นที่ 2 [สสวท.]
      พืชน่ารู้
  1. พืชขยายพันธุ์ได้อย่างไร
    การปักชำ
    การตอนกิ่ง
    การติดตา
    การทาบกิ่ง
    การเลี้ยงเนื้อเยื่อ : ขั้นตอนการเลี้ยงเนื้อเยื่อ, ประโยชน์ของการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
  2. การดำรงพันธุ์ของพืชไร้ดอก : มอส, ลิเวอร์เวิร์ต, เฟินใบมะขาม, ผักแว่น, ชายผ้าสีดา,
    ข้าหลวงหลังลาย
      กิจกรรม ลองทำดู หนูทำได้ นำเสนอการทดลองในรูปแบบวีดิทัศน์ และการทดลองเสมือนตามหัวข้อดังนี้
  1. การทดลองเรื่องการขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำ
  2. การทดลองเรื่องการขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่ง
  3. การทดลองเรื่องการขยายพันธุ์พืชโดยการติดตา
  4. การทดลองเรื่องการขยายพันธุ์พืชโดยการทาบกิ่ง
  5. การทดลองเรื่องสปอร์ของพืชไร้ดอกเป็นอย่างไร
  6. การทดลองเรื่องสปอร์ของพืชงอกใหม่ได้หรือไม่
      อภิธานศัพท์
      ลับสมอง ลองปัญญา

Go Top
       
      062 สัตว์น่ารู้ : แผ่นที่ 1 [สสวท.]
      สัตว์น่ารู้
  1.สัตว์มีอะไรต่างกันบ้าง
    สัตว์มีกระดูกสันหลัง
    - กระดูกสันหลังคืออะไร
    - ความสำคัญของกระดูกสันหลัง
    - ประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลัง : สัตว์จำพวกปลา, สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก, สัตว์เลื้อยคลาน,
      สัตว์ปีก, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
    สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
    - ลักษณะทั่วไปของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
    - ประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง : พวกสัตว์ลำตัวมีโพรง, พวกหนอนตัวแบน,
      พวกหนอนตัวกลม, พวกลำตัวเป็นปล้อง, พวกมีขาเป็นข้อ,พวกหอยและหมึกทะเล,
      สัตว์ทะเลผิวขรุขระ
     กิจกรรม ลองทำดู หนูทำได้ นำเสนอกิจกรรมในรูปแบบวีดิทัศน์ และการทดลองเสมือนตามหัวข้อดังนี้
  1. กิจกรรมเรื่องการศึกษาลักษณะภายนอก ภายในของสัตว์
  2. กิจกรรมเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลัง
  3. กิจกรรมเรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
     อภิธานศัพท์
     ลับสมอง ลองปัญญา

Go Top
       
      063 สัตว์น่ารู้ : แผ่นที่ 2 [สสวท.]
     สัตว์น่ารู้
  1. การสืบพันธุ์ของสัตว์
    1.1 สัตว์เพิ่มจำนวนได้อย่างไร
    1.2 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ : การปฏิสนธิภายในร่างกาย, การปฏิสนธิภายนอกร่างกาย
    1.3 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ : การสืบพันธุ์ของไฮดรา
  2. การขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ : การผสมเทียมปลา
     กิจกรรม ลองทำดู หนูทำได้ นำเสนอกิจกรรมในรูปแบบวีดิทัศน์ และการทดลองเสมือนตามหัวข้อดังนี้
  1. กิจกรรมเรื่องวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ
  2. กิจกรรมเรื่องการผสมพันธุ์ปลากัด
  3. กิจกรรมเรื่องการศึกษาเรื่องการสืบพันธุ์ของไฮดรา
  4. กิจกรรมเรื่องการผสมเทียมปลา
     อภิธานศัพท์
     ลับสมอง ลองปัญญา

Go Top
   
     064 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ : แผ่นที่ 1 [สสวท.]
      สิ่งแวดล้อมน่ารู้
  1. สิ่งแวดล้อมคืออะไร
  2. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีคุณค่าต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร : ดินมีความสำคัญอย่างไร, สิ่งมีชีวิตในดิน,
    หิน องค์ประกอบ และการเปลี่ยนแปลง, ประโยชน์ของหิน, ต้นไม้เพื่อชีวิต, ความสำคัญของป่าไม้
     กิจกรรม ลองทำดู หนูทำได้ นำเสนอกิจกรรมในรูปแบบวีดิทัศน์ และการทดลองเสมือนตามหัวข้อดังนี้
  1. กิจกรรมเรื่องมีอะไรอยู่รอบๆ ตัวเรา
  2. กิจกรรมเรื่องลักษณะและส่วนประกอบของดินชนิดต่างๆ
  3. กิจกรรมเรื่องการสำรวจสิ่งมีชีวิตในดิน
  4. กิจกรรมเรื่องหินเปลี่ยนเป็นดินได้หรือไม่
  5. กิจกรรมเรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
     อภิธานศัพท์
     ลับสมอง ลองปัญญา

Go Top
   
      065 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ : แผ่นที่ 2 [สสวท.]
     สิ่งแวดล้อมน่ารู้
  1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีคุณค่าต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร
    ต้นไม้เพื่อชีวิต : ป่าไม้, ความสำคัญของป่าไม้
    น้ำกับชีวิต : ประโยชน์ของน้ำ
  2. ระบบนิเวศ
    ระบบนิเวศคืออะไร : ความหมาย, ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม, การกินต่อเป็นทอดๆ
  3. น้ำเสียเกิดได้อย่างไรจะป้องกันและแก้ไขได้อย่างไร
    น้ำเสีย
    การบำบัดน้ำทิ้งจากครัวเรือน
  4. ควรแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไร
    ประโยชน์ของขยะ : การทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก
    การรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยทฤษฎี 5R : R1-Reduce (การลดจำนวน), R2-Reuse
    (การใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ), R3-Repair (การซ่อมแซมใช้ใหม่), R4-Recycle
    (การแปรรูปกลับมาใช้ใหม่), R5-Reject (การหลีกเลี่ยง)
    มาประหยัดพลังงานกันเถอะ
     กิจกรรม ลองทำดู หนูทำได้ นำเสนอกิจกรรมในรูปแบบวีดิทัศน์ และการทดลองเสมือนตามหัวข้อดังนี้
  1. กิจกรรมเรื่องการศึกษาเปลือกของต้นไม้
  2. กิจกรรมเรื่องความสำคัญของน้ำ
  3. กิจกรรมเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  4. กิจกรรมเรื่องใครกินใคร
  5. กิจกรรมเรื่องการบำบัดน้ำเสีย
      อภิธานศัพท์
      ลับสมอง ลองปัญญา

Go Top
   
066 ความร้อนและสสาร : แผ่นที่ 1 [สสวท.]
      ความร้อนและสสารน่ารู้
  1. สมบัติและสถานะของสสาร
    สถานะของสสาร : ของแข็ง, ของเหลว, แก๊ส
    สมบัติของสสารแต่ละสถานะ
  2. ผลของความร้อนที่มีต่อสสาร : การขยายตัวของสสาร
  3. การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร : การหลอมเหลว, การแข็งตัว, การระเหิด, การเดือด,
    การควบแน่น, การระเหย
     กิจกรรม ลองทำดู หนูทำได้ นำเสนอกิจกรรมในรูปแบบวีดิทัศน์ และการทดลองเสมือนตามหัวข้อดังนี้
  1. การทดลองเรื่องอากาศต้องการที่อยู่หรือไม่
  2. การทดลองเรื่องการขยายตัวของน้ำ
  3. การทดลองเรื่องศึกษาการเปลี่ยนสถานะของเทียนไข
  4. การทดลองเรื่องการเปลี่ยนสถานะของน้ำ
     อภิธานศัพท์
     ลับสมอง ลองปัญญา

Go Top
 
     067 ความร้อนและสสาร : แผ่นที่ 2 [สสวท.]
     ความร้อนและสสารน่ารู้
  1. เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
    เทอร์มอมิเตอร์ : การอ่านเทอร์มอมิเตอร์, เทอร์มอมิเตอร์ประเภทต่างๆ
  2. การถ่ายโอนความร้อน
    การถ่ายโอนความร้อนประเภทต่างๆ : การนำความร้อน, การพาความร้อน, การแผ่รังส
     กิจกรรม ลองทำดู หนูทำได้ นำเสนอกิจกรรมในรูปแบบวีดิทัศน์ และการทดลองเสมือนตามหัวข้อดังนี้
  1. การทดลองเรื่องการถ่ายโอนความร้อนของน้ำ
  2. การทดลองเรื่องการถ่ายโอนความร้อนผ่านวัตถุต่างชนิด
  3. การทดลองเรื่องการถ่ายโอนความร้อนผ่านของแข็ง
  4. การทดลองเรื่องน้ำถ่ายโอนความร้อนได้อย่างไร
  5. การทดลองเรื่องการถ่ายโอนความร้อนของแก๊ส
     อภิธานศัพท์
    ลับสมอง ลองปัญญา

Go Top
 
 
     068 สารเคมี : แผ่นที่ 1 [สสวท.]
     สารเคมีน่ารู้
  สารเคมีในชีวิตประจำวัน
    สารปรุงรสอาหารและสารแต่งสีอาหาร : สารที่ได้จากการสังเคราะห์, สารที่ได้จากธรรมชาต
    สารทำความสะอาด : สารที่ได้จากการสังเคราะห์, สารที่ได้จากธรรมชาติ
    สารป้องกันและฆ่าแมลง สัตว์แทะและสารฆ่าศัตรูพืช : สารที่ได้จากการสังเคราะห์,
    สารที่ได้จากธรรมชาต
    สารปรุงรสอาหารและสารแต่งสีอาหาร
    สารปรุงรสอาหาร : การทดสอบสมบัติของสาร
    น้ำส้มสายชู : น้ำส้มสายชูแท้, น้ำส้มสายชูเทียม
    สีผสมอาหาร
    สีธรรมชาติ
    สีสังเคราะห์
    ข้อมูลบนฉลากบอกอะไรได้บ้าง
     กิจกรรม ลองทำดู หนูทำได้ นำเสนอกิจกรรมในรูปแบบวีดิทัศน์ และการทดลองเสมือนตามหัวข้อดังนี้
  1. การทดลองเรื่องสมบัติบางประการของสารปรุงรสอาหาร
  2. การทดลองเรื่องการทดสอบน้ำส้มสายชู
  3. การทดลองเรื่องแรงตึงผิว
  4. การทดลองเรื่องสมบัติบางประการของสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
    อภิธานศัพท์
    ลับสมอง ลองปัญญา

Go Top
 
     069 สารเคมี : แผ่นที่ 2 [สสวท.]
     สารเคมีน่ารู้
  1. สารทำความสะอาด
    สารทำความสะอาดประเภทต่างๆ : สารประเภททำความสะอาดร่างกาย, สารประเภท
    ทำความสะอาดเสื้อผ้า, สารประเภททำความสะอาดภาชนะ, สารประเภททำความสะอาดห้องน้ำ
    สมบัติของสารทำความสะอาด
    ผลกระทบจากการใช้ผงซักฟอก
    ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
  2. สารป้องกันและฆ่าแมลง และสารฆ่าศัตรูพืชอื่นมีผลต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
    สาเหตุที่สารฆ่าศัตรูพืชตกค้าง
    ผลจากการที่ร่างกายได้รับสารตกค้าง
    การลดปริมาณสารฆ่าศัตรูพืช
    ผลกระทบของสารฆ่าแมลง สัตว์แทะและศัตรูพืชที่มีต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม
    ผลของสารฆ่าแมลงที่มีต่อสิ่งแวดล้อม : ผลของสารฆ่าแมลงที่มีต่อดิน, ผลของสารฆ่าแมลง
    ที่มีต่อน้ำ, ผลของสารฆ่าแมลงที่มีต่อคน และสัตว์เลี้ยงในบ้าน, การลดอันตรายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์
    สัตว์ และสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสารเคมี, ข้อคำนึงในการใช้สารธรรมชาติจากพืช
  3. จะใช้ และเก็บสารป้องกันและฆ่าแมลง สัตว์แทะ และสารฆ่าศัตรู พืชอย่างไร
    วิธีใช้สารเคมีเพื่อกำจัดแมลงในบ้าน
    ข้อควรปฏิบัติในการใช้สารฆ่าศัตรูพืช
    ข้อควรปฏิบัติหลังจากฉีดพ่นสารเคมี
    วิธีการเก็บรักษาสารฆ่าแมลง และศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
     กิจกรรม ลองทำดู หนูทำไดนำเสนอกิจกรรมในรูปแบบวีดิทัศน์ และการทดลองเสมือนตามหัวข้อดังนี้
  1. การทดลองเรื่องความเป็นกรด-เบสของสารทำความสะอาด
  2. การทดลองเรื่องสมบัติบางประการของสารทำความสะอาด
  3. การทดลองเรื่องทำได้อย่างไร (แรงตึงผิว)
  4. การทดลองเรื่องสะอาดได้อย่างไร (สารทำความสะอาด)
     อภิธานศัพท์
     ลับสมอง ลองปัญญา

Go Top
 
     070 จักรวาลและอวกาศ : แผ่นที่ 1 [สสวท.]
     จักรวาลและอวกาศน่ารู้
  1. ข้างขึ้น ข้างแรม : ความสัมพันธ์ระหว่างระนาบวงโคจรของโลกและของดวงจันทร์,
    การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม
  2. น้ำขึ้น น้ำลง
     กิจกรรม ลองทำดู หนูทำได้ นำเสนอกิจกรรมในรูปแบบวีดิทัศน์ และการทดลองเสมือนตามหัวข้อดังนี้
  1. การทดลองเรื่องระนาบเป็นอย่างไร
  2. การทดลองเรื่องระนาบวงโคจรของโลกและดวงจันทร์
  3. การทดลองเรื่องการศึกษารูปร่างของดวงจันทร์เมื่อมองจากโลก
  4. การทดลองเรื่องการมองวัตถุทรงกลมจากมุมต่างกัน
     อภิธานศัพท์
     ลับสมอง ลองปัญญา

Go Top
 
     071 จักรวาลและอวกาศ : แผ่นที่ 2 [สสวท.]
     จักรวาลและอวกาศน่ารู้
  1. จันทรุปราคา สุริยุปราคา
    การเกิดจันทรุปราคา : สาเหตุการเกิด, จันทรุปราคาแบบต่างๆ
    การเกิดสุริยุปราคา : สาเหตุการเกิด, สุริยุปราคาแบบต่างๆ, การดูสุริยุปราคาอย่างปลอดภัย
  2. ดาวเคราะห์
    การโคจรของดาวเคราะห์
    ลักษณะทั่วไปของดาวเคราะห์
    ลักษณะทั่วไปของดาวเคราะห์ที่ควรรู้ : ดาวพุธ (Mercury), ดาวศุกร์ (Venus), โลก (Earth),
    ดาวอังคาร (Mars), ดาวเคราะห์น้อย , ดาวพฤหัสบดี (Jupiter), ดาวเสาร์ (Saturn), ดาวยูเรนัส
    (Uranus), ดาวเนปจูน (Neptune), ดาวพลูโต (Pluto)
  3. เอกภพ ดาราจักร และดาวฤกษ์ : เอกภพและดาราจักร, ตำแหน่งดาวบนท้องฟ้า, กลุ่มดาวใน
    จักรราศ
  4. ดาวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
    ดาวหาง : โครงสร้างทั่วไปของดาวหาง
    ผีพุ่งไต
    ความแตกต่างระหว่างผีพุ่งไต้กับดาวหาง
  5. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอวกาศ และประโยชน์ที่ได้รับ
    จรวด และยานขนส่งอวกาศ
    การใช้ชีวิตในอวกาศ : สภาพความดันและอุณหภูมิ, อาหาร, ออกซิเจน, การอาบน้ำ
    ดาวเทียม และสถานีอวกาศ : ดาวเทียม, ดาวเทียมสื่อสาร, ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ,
    ดาวเทียมเทคโนโลยีประยุกต์, ดาวเทียมเพื่อการทหาร, ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา, ดาวเทียมจีโอส,
    ดาวเทียมนำร่อง, สถานีอวกาศ
     กิจกรรม ลองทำดู หนูทำได้ นำเสนอการทดลองในรูปแบบวีดิทัศน์ และการทดลองเสมือนตามหัวข้อดังนี้
  1. การทดลองเรื่องการเกิดจันทรุปราคา
  2. การทดลองเรื่องการเกิดสุริยุปราคา
  3. การทดลองเรื่องการศึกษาตำแหน่งดาวบนท้องฟ้า
  4. การทดลองเรื่องการศึกษากลุ่มดาวในจักรราศี
     อภิธานศัพท์
    ลับสมอง ลองปัญญา

Go Top      ฺฺฺฺฺBack    Home    Next