ชุดวิชา : วิทยาศาสตร (มัธยมต้น)
Next 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
   
076 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
083 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
077 กำเนิดโลก
084 พันธุกรรม  
078 พลังงานกับชีวิต
085 สู่อวกาศ   
079 พลังงานและเครื่องกลผ่อนแรง
086 โลกสิ่งแวดล้อม ชุด พิทักษ์ป่า   
080 สภาพแวดล้อมแห่งชีวิต
087 โลกสิ่งแวดล้อม ชุด คืนชีวิตสัตว์ป่า   
081 การสำรวจอวกาศ
088 ฟันเฟืองชีวิต   
082 มองท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์
 
   
       
     076 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของ
            Hardware และ Software ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
  ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ : วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์, ประเภทของคอมพิวเตอร์,
      แบบทดสอบ  
  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : อุปกรณ์เบื้องต้น, บิต , ไบต์, รหัส ASCII,หลักการทำงาน, ภาษาคอมพิวเตอร์,
      ซอฟต์แวร์, แฟ้มข้อมูล, รูปแบบภาษาระดับสูง, แบบทดสอบ
  DOS เบื้องต้น : หลักการจัดเก็บ, DOS คืออะไร, คำสั่งเบื้องต้น, แบบทดสอบ
  การพัฒนาของ OS : WINDOWS, ความแตกต่างของ OS, แบบทดสอบ
  แบบทดสอบรวม

Go Top
       
     077 กำเนิดโลก
  มุ่งเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการกำเนิดโลก ส่วนประกอบของโลก ในโลกนี้มีอะไร การเปลี่ยนแปลงของ
           เปลือกโลก การเกิด และการป้องกันภัยธรรมชาติ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
  กำเนิดโลก
  1. โลกเกิดขึ้นได้อย่างไร
    ทฤษฎีกำเนิดจักรวาล : ทฤษฎีบิกแบงหรือการระเบิดครั้งใหญ่
    ทฤษฎีอธิบายการเกิดระบบสุริยะ : ทฤษฎีของคานส์และลาพลาส (พ.ศ. 2339), ทฤษฎีของเจมส์ ยีน
      (พ.ศ. 2444), ทฤษฎีของเฟรดฮอยส์และฮานส์ (พ.ศ. 2493)
    แบบฝึกหัด
  2. ในโลกนี้มีอะไร
    เปลือกโลกชั้นนอก : เปลือกโลกส่วนบน, เปลือกโลกส่วนล่าง
    ชั้นแมนเทิล (Mantle)
    ชั้นแก่นโลก
    แบบฝึกหัด
  3. สถานะของสสารในโลก : ของแข็ง, ของเหลว, ก๊าซ,การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารในโลก
    แบบฝึกหัด
  4. แม่เหล็กและแม่เหล็กโลก
    สมบัติที่สำคัญของแม่เหล็กโลก : แม่เหล็กสามารถดึงดูดสารบางชนิดได้, ลักษณะของขั้วแม่เหล็ก,
      ความเป็นอิสระของแม่เหล็ก, แม่เหล็กมีแรงดูดหรือแรงผลักกระทำต่อแม่เหล็กหรือวัตถุ
      บางชนิดที่อยู่ใกล้ได้ประโยชน์ของสนามแม่เหล็กโลก
    วิธีการเก็บรักษาแม่เหล็ก : กรณีเป็นแม่เหล็กแท่งตรงที่ไม่ได้ทาสี, กรณีเป็นแม่เหล็กที่มี
      แรงแม่เหล็กมาก
    แบบฝึกหัด
  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
  1. มนุษย์ทำให้เปลือกโลกเปลี่ยนแปลง : การตัดไม้ทำลายป่า, การทำเหมืองแร่, การก่อสร้างขนาด
           ใหญ่, การขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมและบ่อน้ำบาดาล, การทดลองวัตถุระเบิด
    แบบฝึกหัด
  2. ธรรมชาติทำให้โลกเปลี่ยนแปลง : แผ่นเปลือกโลกและการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก,
            การเกิดแผ่นดินไหว
    ภูเขาไฟ : การระเบิดของภูเขาไฟ, ประเภทของภูเขาไฟตามลักษณะรูปร่างและการเกิด
    การเกิดภูเขา : การเคลื่อนตัวชนกันของเปลือกโลก, หินหนืดใต้เปลือกโลกดันทวีปให้ยกตัว
      จนเกิดเป็นภูเขา, ภูเขาที่เกิดจากการดันตัวของหินหนืด, ภูเขาที่เกิดจากการคดโค้ง
      ของหินชั้น, ภูเขาที่เกิดจากการสึกกร่อน
    การกร่อน : การไหลของกระแสน้ำ, ปฏิกิริยาเคมีของสาร, การชะล้างของน้ำฝน, การเปลี่ยนแปลง
      ของอุณหภูมิ, แรงดึงดูดของโลก, กระแสลม
    แบบฝึกหัด
  3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
    อิทธิพลของธรรมชาติ : การเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง, การเกิดภูเขาไฟระเบิด, การกร่อน
      ของเปลือกโลก
    อิทธิพลจากการกระทำของมนุษย์
    แบบฝึกหัด
  เกม : เกมต่อภาพปริศนา, เกมค้นหาสถานะสสาร
  แบบทดสอบ รวม 100 ข้อ

Go Top
       
     078 พลังงานกับชีวิต
  เน้นปูพื้นฐาน และเสริมความเข้าใจใน กระบวนการเกิดพลังงาน รูปของพลังงาน เพื่อให้ผู้เรียนใช้
           พลังงานได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ประกอบ ด้วยหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
  พลังงานในชีวิตประจำวัน
  1. การนำพลังงานไปใช้ในชีวิตประจำวัน : การผลิตข้าว, การผลิตเครื่องนุ่งห่มจากพืช,
           การผลิตเครื่องนุ่งห่มจากสัตว
  2. รูปของพลังงาน : รูปของพลังงาน, พลังงานกล
  กิจกรรม
  แบบทดสอบ
  การผลิตกระแสไฟฟ้า
  1. เซลล์ไฟฟ้าเคมี : หลักการของเซลล์ไฟฟ้าเคมี, แบตเตอรี่
  2. ปัจจัยที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ามากหรือน้อย : สนามแม่เหล็ก, กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
  3. การต่อความต้านทานแบบต่างๆ : แบบอนุกรม, แบบขนาน, แบบผสม
  4. พลังงานความร้อน : การถ่ายเทความร้อน, ความร้อนแฝง
  กิจกรรม
  แบบทดสอบ
  แหล่งพลังงานจากอดีตสู่อนาคต
  1. พลังงานจากแสงอาทิตย์ : พลังงานจากดวงอาทิตย์, เซลล์แสงอาทิตย์
  2. พลังงานจากลม
  3. พลังงานจากน้ำ : พลังงานจากน้ำ, การผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำ
  4. พลังงานความร้อนใต้พิภพ
  5. พลังงานจากปฏิกิริยาเคมี : พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์, การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์

Go Top
       
     079 พลังงานและเครื่องกลผ่อนแรง
  นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการทบทวน การทำแบบฝึกหัด กิจกรรม และเกม พร้อมภาพ และี้
           เสียงประกอบ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
  พลังงาน
  1. พลังงานคืออะไร
  2. แหล่งพลังงาน
  3. รูปต่างๆ ของพลังงาน : พลังงานจลน์, พลังงานศักย์, พลังงานความร้อน, พลังงานแสง,
            พลังงานเสียง, ไฟฟ้า
  4. พลังงานเปลี่ยนแปลง
  5. การใช้พลังงาน
  6. ข้อมูลทั่วไป
  7. แบบฝึกหัด : รูปแบบและแหล่งพลังงาน, พลังงานเปลี่ยนแปลง, การใช้พลังงาน
  8. กิจกรรมและเกม : เกมปริศนากู้ระเบิด
  เครื่องกลผ่อนแรง
  1. คาน
  2. รอก
  3. ล้อและเพลา
  4. พื้นลาด พื้นเอียง
  5. เกียร์
  6. ข้อมูลทั่วไป
  7. แบบฝึกหัด : คาน, รอก, ล้อและเพลา, พื้นลาด พื้นเอียง, อื่นๆ
  8. กิจกรรมและเกม : เกมบอกชื่อเครื่องกล, เกมประกอบรอก

Go Top
       
     080 สภาพแวดล้อมแห่งชีวิต
  นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการทบทวน การทำแบบฝึกหัด กิจกรรม เกม พร้อมภาพ และี้
           เสียงประกอบ ประกอบ ด้วยหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
  1. สาระน่ารู้
    ผู้ผลิตอาหาร : ผู้ผลิตอาหาร, การสังเคราะห์แสง, สภาพแวดล้อม
    ผู้บริโภค : ผู้บริโภค, ห่วงโซ่อาหาร
    ผู้ย่อยสลาย : ผู้ย่อยสลาย, แบคทีเรียเห็ดรา
  2. ข้อมูลทั่วไป
  3. แบบฝึกหัด : ผู้ผลิต, ผู้บริโภค, ผู้ย่อยสลาย
  4. กิจกรรมและเกม
  การทดลอง : การทดสอบการปรากฏของแข็ง, พืชคายก๊าซออกซิเจนออกมาในระหว่างการสังเคราะห์แสง
  กิจกรรม : สายใยอาหาร
  การสังเกต : โครงสร้างใบไม้ดูจากกล้องจุลทรรศน์

Go Top
       
     081 การสำรวจอวกาศ
  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศ ฝึกการตัดสินใจ และแก้ปัญหา
           จากการทดลองรวมทั้ง ส่งเสริมการสร้างกิจกรรมด้วยโครงงาน ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
  สถานีอวกาศ
  1. วัตถุในท้องฟ้า
    บอกชื่อดาว : ดาวเคราะห์ และรายละเอียดของดาวเคราะห์แต่ละดวงในระบบสุริยะจักรวาล
    ทายชื่อดาว : จับคู่ดาวเคราะห์ให้ตรงกับข้อมูลที่ให้
    จัดลำดับดาว : จัดเรียงระยะระหว่างดาวแต่ละดวงกับดวงอาทิตย์ โดยเรียงจากดาวดวง
      ที่อยู่ใกล้สุดไปหาดาวดวงที่อยู่ไกลสุด
    ใบความรู้ : ระบบสุริยะ, ดาวเคราะห์วงใน, ดาวเคราะห์วงนอก
  2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาวัตถุในท้องฟ้า
    ประเภทของกล้องโทรทรรศน์ : กล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง, กล้องโทรทรรศน์ุ
      ประเภทสะท้อนแสง, กล้องโทรทรรศน์ประเภทคลื่นวิทยุ
    การสร้างกล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย
    การคำนวณกำลังขยายของเลนส์
    ใบความรู้ : กล้องโทรทรรศน์ประเภทต่างๆ, หลักการทำงานของกล้องโทรทรรศน์
      ประเภทหักเหแสง, หลักการทำงานของกล้องโทรทรรศนประเภทสะท้อนแสง,
      หลักการทำงานของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ, การหากำลังขยายของกล้องโทรทรรศน
  3. จรวด
    จรวดลูกโป่ง : เชื้อเพลิงจรวด, จรวดเชื้อเพลิงแข็ง, จรวดเชื้อเพลิงเหลว
    ทำไมจรวดต้องเป็นท่อน : แบบฝึกหัด
    การทดลองสร้างจรวดจำลอง
    การโคจรของจรวด : แบบฝึกหัด
    ใบความรู้ : จรวด, แรงปฏิกิริยา, การส่งยานอวกาศและดาวเทียม, ความเร็วโคจรรอบโลก
  4. การทดลอง : แรงโน้มถ่วง, การตกของวัตถุ, ใบความรู้, แรงโน้มถ่วงของโลก
  5. นักบินอวกาศ
    สภาพไร้น้ำหนัก
    ความดัน , อุณหภูมิ , รังสี และอุกาบาต
    อาหาร , น้ำ
    ใบความรู้ : ชุดอวกาศ, สิ่งที่นักบินอวกาศจะต้องเผชิญเมื่ออยู่ในอวกาศ, สภาพไร้น้ำหนัก
  6. ความก้าวหน้าทางอวกาศ
    ประโยชน์ของการสำรวจอวกาศ
    การสำรวจดวงดาว : ยานไวกิ้ง, ยานสำรวจดาวหางฮัลเลย์, ยานวอยเอเจอร์, ยานอพอลโล 1,
      ยานมาริเนอร์ 10
    สำรวจโลกด้วยดาวเทียม : ดาวเทียมอินเทลแซท, ดาวเทียมแลนแซท ดาวเทียมเอ็กซ์พลอเรอร์ 42,
      ดาวเทียมเทลสตาร์, ดาวเทียม GMS,ดาวเทียมเอ็กพลอเรอร์ 1, ดาวเทียมปาลาปา,
      ดาวเทียม ATS, ประโยชน์ที่ได้จากดาวเทียม
    หอวิจัยลอยฟ้า : หน้าที่ของหอวิจัยลอยฟ้า
    ประเทศไทยกับดาวเทียม
    ใบความรู้ : ประโยชน์ของการสำรวจอวกาศ, การเดินทางของมนุษย์ไปยังดวงจันทร
  ห้องทดลองอวกาศ
    จรวดพายานอวกาศสู่ดวงจันทร์ : ลำดับขั้นตอนการเดินทางของจรวดสู่ดวงจันทร์และเดินทาง
      กลับสู่โลก
    ปัญหาการดำรงชีวิตในอวกาศ : จับคู่ปัญหาที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตในอวกาศ
  โครงงานและกิจกรรม
    การทดลอง : การเกิดภาพเมื่อใช้เลนส์นูน
    การค้นคว้า : ใบงาน 1 ศึกษาค้นคว้าเรื่องประโยชน์ของโครงการสำรวจอวกาศ, ใบงาน 2
      ศึกษาค้นคว้าเรื่องสภาพชีวิตในอวกาศ
  แบบทดสอบ รวม 100 ข้อ

Go Top
       
      082 มองท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์
  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง คุณลักษณะและประโยชน์ของกล้องโทรทรรศน์
            ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
  เลนส์
    1. รู้จักเลนส์
    2. การเกิดภาพจากเลนส์นูน
    3. การเกิดภาพจากเลนส์เว้า
    4. ประโยชน์ของเลนส์
    แบบฝึกหัด
  กล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง
    1. เลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วัตถุ
    2. สูตรกำลังขยายของกล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง
    แบบฝึกหัด
  กล้องโทรทรรศน์ประเภทสะท้อนแสง
    1. คุณลักษณะของกล้องโทรทรรศน์ประเภทสะท้อนแสง
    2. ส่วนประกอบที่สำคัญ
    แบบฝึกหัด
  กล้องโทรทรรศน์วิทยุ
    1. คุณลักษณะของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ และส่วนประกอบที่สำคัญ
    2. ข้อควรรู้
    แบบฝึกหัด
  ประโยชน์จากการใช้กล้องโทรทรรศน์
    1. ประโยชน์ต่อนักดาราศาสตร์
    2. ประโยชน์ต่อนักอุตุนิยมวิทยา
    3. ข้อควรรู้
    แบบฝึกหัด
  เกม : เกมภาพปริศนา, เกมตะลุยอวกาศ
  การทดลอง : การทดลองการเกิดภาพจากเลนส์นูน, การทดลองการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน,
           การทดลองการหักเหของแสงผ่านเลนส์เว้า, การทดลองหาความยาวโฟกัส และภาพที่เกิดจากเลนส์นูน,
           การทดลองหลักการทำงานของกล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง
  แบบทดสอบ รวม 100 ข้อ

Go Top
       
      083 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      กับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

  มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการกับผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึง
           ลักษณะของแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่า สามารถใช้ทรัพยากรในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           และตระหนักถึงความสำคัญของผลผลิตทางการเกษตรที่มีต่อประเทศไทย ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย
    1. ผลผลิตที่ใช้เพื่อการบริโภค
    2. ผลผลิตที่ใช้เพื่อการอุปโภค
    3. ปัญหาการขาดแคลนอาหาร
    4. ความสำคัญของมูลค่าเพิ่ม
    แบบทดสอบทบทวนเนื้อหา
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
    1. เทคโนโลยีเกี่ยวกับพืช : การปรับปรุงพืช และการคัดเลือกพันธุ์, การปรับปรุงดิน และการดูแลรักษาดิน,
    การชลประทาน, การกำจัดศัตรูพืช
    2. เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ : การปรับปรุงพันธุ์, การผสมเทียม, การถ่ายฝากตัวอ่อน, การใช้ฮอร์โมน
    แบบทดสอบทบทวนเนื้อหา
  การจัดการกับผลผลิตทางการเกษตร
    1. การเก็บรักษาและการแปรรูป : การทำแห้ง, การหมักดอง, การใช้ความร้อน, การใช้ความเย็น, การใช้สารเคมี,
    การใช้รังสี
    2. การบรรจุหีบห่อและการตลาด : การบรรจุหีบห่อ, การตลาด
    แบบทดสอบทบทวนเนื้อหา
  เกม : เกมจ่ายตลาด
  การทดลอง : การทดลองเพาะเลี้ยงไรแดง, การทดลองใช้น้ำยาส่งเสริมคุณภาพของดอกกุหลาบสีแดง,
           การทดสอบปุ๋ยจริง – ปุ๋ยปลอม
  แบบทดสอบ รวม 100 ข้อ

Go Top
       
     084 พันธุกรรม  
  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ทาง พันธุศาสตร์ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
  บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์
    1. เมนเดล บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์
    2. ลักษณะต่างๆ ของต้นถั่วที่เมนเดลศึกษา
    3. ยีนหรือหน่วยพันธุกรรม
    4. สรุปกฎของเมนเดล
    แบบฝึกหัด
  ส่วนประกอบของเซลล์
    1. ผนังเซลล์
    2. เยื่อหุ้มเซลล์
    3. นิวเคลียส
    4. ไซโทพลาสซึ่ม
    แบบฝึกหัด
  การแบ่งเซลล์
    1. ระยะเซลล์เตรียมพร้อมจะแบ่งตัว
    2. ระยะแบ่งนิวเคลียสหรือระยะไมโตซิส
    3. การแบ่งตัวของไซโทพลาสซึ่ม
    4. การแบ่งเซลล์สืบพันธ์ เรียกว่าไมโอซิส
    แบบฝึกหัด
  โครโมโซม
    1. ส่วนประกอบของโครโมโซม
    2. โครโมโซมของคน
    3. ความผิดปกติของโครโมโซมในคน
    แบบฝึกหัด
  ความหมายที่เกี่ยวข้องกับยีน
    1. ความหมายของยีน (Gene)
    2. จีโนไทป์ (Gynotype)
    3. ฟีโนไทป์ (Phenotype)
    4. โฮโมไซกัส (Homozygous)
    5. เฮเทโรไซกัส (Heterozygous)
    6. การถ่ายทอดลักษณะเด่นสมบูรณ์
    7. การถ่ายทอดลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์
    แบบฝึกหัด
  โครโมโซมเพศ
    1. ยีนในโครโมโซมเพศ
    2. มัลติเปิลอัลลีลล์ (Multiple alleles)
    3. จีโนไทป์และฟีโนไทป์ในหมู่เลือดของคน
  การเกิดลูกหญิง ลูกชาย สารพันธุกรรม และพันธุวิศวกรรม
    1. การเกิดลูกหญิงลูกชาย
    2. สารพันธุกรรม
    3. โครงสร้างของ DNA
    4. พันธุวิศวกรรม
    5. ประโยชน์ที่ได้จากพันธุวิศวกรรม
    6. ประโยชน์ของความรู้ด้านพันธุศาสตร์
    แบบฝึกหัด
  คลังความรู้
  โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
    1. ธาลัสซีเมียคืออะไร : ความหมาย, ชนิดของโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
    2. ลักษณะของโรค : ลักษณะของเด็กที่เป็นโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย, โอกาสเสี่ยงของการมีลูกเป็น
    โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
    3. การป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย : คำแนะนำสำหรับผู้เป็นพาหะ, คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
  ภาพยนตร์
    1. บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์
    2. ส่วนประกอบของเซลล์
    3. การแบ่งเซลล์
    4. โครโมโซม
    5. ความหมายที่เกี่ยวข้องกับยีน
    6. โครโมโซมเพศ
    7. การเกิดลูกหญิง ลูกชาย สารพันธุกรรม และ พันธุวิศวกรรม
  เกม : เกมอะไรอยู่ในเซลล์, เกมตามหาลักษณะ, เกมจับคู่ถั่วลันเตา
  แบบทดสอบ รวม 100 ข้อ

Go Top
   
     085 สู่อวกาศ   
  มุ่งเน้นการปูพื้นฐาน เพื่อพัฒนาความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับอวกาศ รวมทั้งเทคโนโลยีด้านอวกาศ
            ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
  มองท้องฟ้า
    1. ดวงดาว : กาแล็กซี่วงรี, กาแล็กซี่กังหัน, กาแล็กซี่รูปกังหันมีแกน, กาแล็กซี่ รูปอสัณฐาน, ดาวฤกษ์,
      ดาวเคราะห์, แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องดาว
    2. ระบบสุริยะ : ดวงอาทิตย์, ดาวพุธ, ดาวศุกร์, โลก, ดาวอังคาร, ดาวพฤหัสบดี, ดาวเสาร์, ดาวยูเรนัส,
      ดาวเนปจูน, ดาวพลูโต, ดาวเคราะห์น้อย,ดาวตก และอุกาบาต, ดาวหาง, แบบฝึกหัดทบทวน
      เรื่องระบบสุริยะ
    3. กล้องโทรทรรศน์ : กล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง, กล้องโทรทรรศน์ประเภทสะท้อนแสง,
      แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องกล้องโทรทรรศน์
  สู่อวกาศ
    1. การเดินทางออกสู่อวกาศ : แรงโน้มถ่วงของโลก, ความเร็วโคจรรอบโลก, พลังงานกับการเคลื่อนที่,
      หลักการเคลื่อนที่ , แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องการเดินทางออกสู่อวกาศ
    2. สภาพชีวิตในอวกาศ : สภาพไร้น้ำหนัก, สภาพความดันและอุณหภูมิ, สภาพแวดล้อมอื่นๆ,
      แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องสภาพชีวิตในอวกาศ
  ประโยชน์และความก้าวหน้าของการสำรวจอวกาศ
    1. ยานอวกาศ : แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องยานอวกาศ
    2. ดาวเทียม : ดาวเทียมปาลาปา, ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา, ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร, ประโยชน์จากดาวเทียม
      สำรวจทรัพยากร, แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องดาวเทียม
    3. สถานีอวกาศและยานขนส่ง : สถานีอวกาศหรือหอวิจัยลอยฟ้า, ส่วนประกอบของยานขนส่ง,
      แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องสถานีอวกาศ และยานขนส่ง
  การทดลอง : การทดลองแรงโน้มถ่วงของโลก, การทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวราบ
  แบบทดสอบ รวม 100 ข้อ

Go Top
   
      086 โลกสิ่งแวดล้อม ชุด พิทักษ์ป่า    
  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรป่าไม้ โดยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
           ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
  ประโยชน์ของป่าไม้ : ช่วยยึดหน้าดิน, ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์, ทำให้โลกชุ่มชื้น, ลดความรุนแรงของน้ำ
      และลม, เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร, เป็นที่มาของปัจจัย 4, เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่า
  ป่าไม้คืออะไร : ความหมายของป่า, องค์ประกอบของป่า, ประเภทของป่าในเมืองไทย
  ผลเสียของการทำลายป่า : หน้าดินพังทลาย, ทำลายแหล่งอาหาร, ฤดูกาลผิดปกติ, โลกร้อนขึ้น, ขาดแหล่ง
      ผลิตออกซิเจน, ปัญหาป่าไม้ในประเทศไทย
  แนวทางการอนุรักษ์ป่า : การร่วมมือกันอนุรักษ์ และสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนป่า, การปลูกป่าทดแทน,
      การนำทรัพยากรมาใช้ให้คุ้มค่า, การออกกฎหมาย และนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม
  การทดลอง : การทดลองระบบนิเวศจำลอง, การทดลองการปลูกต้นไม้, การทดลองทำกระดาษจากกระดาษที่
      ใช้แล้ว
  แบบฝึกหัด : คำถามน่าตอบ 10 ข้อ

Go Top
   
     087 โลกสิ่งแวดล้อม ชุด คืนชีวิตสัตว์ป่า   
  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรสัตว์ป่าโดยเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าเป็นหลัก
           ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
  ประเภทของสัตว์ป่า : สัตว์ป่าสงวน, สัตว์ป่าคุ้มครอง
  ปัญหาทรัพยากรป่า : การถูกไล่ล่า, การสูญพันธุ์โดยธรรมชาติ, การนำสัตว์ป่าเข้ามาเลี้ยง, ถิ่นที่อยู่อาศัยของ
      สัตว์ป่าถูกทำลาย, ผลเสียจากสารพิษตกค้าง
  การอนุรักษ์สัตว์ป่า : การกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่า, การรณรงค์อนุรักษ์สัตว์ป่า, การไม่ล่าสัตว์ป่า,
      การป้องกันไฟป่า, ปลูกฝังการให้ความรักสัตว์ป่าอย่างถูกวิธี, การส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
  แนวทางการอนุรักษ์ป่า : การร่วมมือกันอนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนป่า, การปลูกป่าทดแทน,
      การนำทรัพยากรมาใช้ให้คุ้มค่า,การออกกฎหมายและนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม
  เกม : เกมการส่องสัตว์, เกมช่วยเพื่อนฉันที, เกมสัตว์ป่าสงวนอยู่ไหน
  แบบฝึกหัด : คำถามน่าตอบ 10 ข้อ

Go Top
   
     088 ฟันเฟืองชีวิต   
  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ระบบการทำงานของส่วนต่างๆ ของร่างกาย ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
  อวัยวะที่สำคัญและการระวังรักษา : นัยน์ตา, หู, จมูก, ปากและลิ้น, ผิวหนัง, ขน ผม และเล็บ, แบบฝึกหัด,
      เกม
  ระบบการทำงานของส่วนต่างๆ ของร่างกาย : อาหาร และการย่อยอาหาร, การขับถ่าย และการกำจัด
      ของเสีย, หัวใจ และโลหิต, ปอด และการหายใจ, แบบฝึกหัด, เกม
  การสร้างคุณภาพชีวิต : อาหารกับสุขภาพ, สุขภาพจิตกับสิ่งแวดล้อม, พฤติกรรม และสุขภาพ, แบบฝึกหัด
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอวัยวะที่สำคัญและการระวังรักษา : นัยน์ตา, หู, จมูก, ปาก และลิ้น, ผิวหนัง, ขน ผม
      และเล็บ
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของส่วนต่างๆ ของร่างกาย : อาหาร และการย่อยอาหาร,
      การขับถ่ายและการกำจัดของเสีย,หัวใจ และโลหิต, ปอดและการหายใจ
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการสร้างคุณภาพชีวิต : อาหารกับสุขภาพ, สุขภาพจิตกับสิ่งแวดล้อม, พฤติกรรม และ
      สุขภาพ
  การทดลอง : การทดลองเกี่ยวกับระบบการหายใจ, การทดลองเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนโลหิต, การทดลอง
      เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร
  แบบทดสอบ รวม 100 ข้อ

Go Top      Back   Home    Next